کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب اطلاعاتی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ریچارد باود, پژوهش در دنیای زیر آب. پدیده, تهران, ص ٥٥ص, نوشته شده.
توماس فورد, پیدایش و تکامل انسان. گوتنبرگ, بی جا, ص ٩٦ص, نوشته شده.
ت‍ص‍وی‍ره‍ای‌ ب‍ی‍ح‍رک‍ت‌. ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ رادی‍و ت‍ل‍وی‍زی‍ون ‌م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, [تهران], ص ۴۸ ص, نوشته شده.
۱۳۶۲
فاطمه مرتضایی فرد و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, نمایه موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۶ سال بین سالهای ۱۳۵۵-۱۳۶۰, ش کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۶۲.
۱۳۵۷
مونرو لیف, س‍لام‍ت‌ م‍ای‍ه‌ ن‍ش‍اط اس‍ت‌. ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, تهران, ص ۳۵ ص, ۱۳۵۷.
مری التینگ, گفتگوهای علمی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٠ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۳
آیزاک آسیموف, پایه های دانش. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٩٣ص, ۱۳۵۳.
ت‍ل‍وی‍زی‍ون, ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌. ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ک‍وک‍اری‌ ن‍وری‍ان‍ی‌, [تهران], ص ۳۱ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
آتش. پدیده, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۶
یحیی ذکاء, گوهرها. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ١٢٧ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۳
لئون برتن, نظری به طبیعت و اسرار آن. گوتنبرگ, تهران, ص ١٩٢ص, ۱۳۴۳.
۱۳۳۹
بچه های حیوانات. بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ, تهران, ص ۲۱ص, ۱۳۳۹.
ریموند هولدن, پنج سفر پر خطر علمی. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٣٤ص, ۱۳۳۹.