کاربرگه

Found 11 results
فیلترها: کلیدواژه is برتا موریس پارکر  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
برتا موریس پارکر, اجتماعات حشره ها. دانش، فرانكلین, تهران, ص (٣٦) ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, جانداران. ابن سینا، فرانکلین, بی جا, ص ٣٦ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, حیوانات گذشته. ابن سینا، دانش، فرانکلین, بی جا, ص ٣٦ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, دانشمند و وسائل کارش. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٣٦ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, سطح متغیر زمین‌. ابن‌سینا، فرانكلین, بی جا, ص ۳۶ ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, قوه جاذبه. دانش، فرانکلین, تهران, ص ٣٦ص, نوشته شده.
۱۳۳۷
برتا موریس پارکر, ابر و باران و برف. ابن سینا، فرانكلین, تهران، نیویورک, ص ٣٦ ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
برتا موریس پارکر, شبیه ماشین هستید. ابن سینا، فرانکلین، دانش, ت‍‍ه‍ر‌ان‌، ق‍‍ا‌ه‍ره‌، لا‌ه‍ور، نی‍وی‍ورک, ص ٣٦ص, ۱۳۳۶.
برتا موریس پارکر, نزدیکترین همسایه زمین. ابن سینا، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ۳۶ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۳
برتا موریس پارکر, حرارت. دانش - ابن سینا, تهران - قاهره - لاهور - نیویورک, ص ٣٦ص, ۱۳۳۳.
۱۳۲۹
برتا موریس پارکر, آب. اداره اطلاعات و روابط فرهنگی سفارت آمریكا, تهران, ص ٦٢ ص, ۱۳۲۹.