کاربرگه

Found 33 results
فیلترها: کلیدواژه is نمایش عروسکی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
برنامه جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی. رستاخیز, ص ۱۰۰, ۱۳۵۵.
تئاتر عروسکی: نمایشنامه عروسکی مدرسه خرگوش ها. رستاخیز, ص ۲۰, ۱۳۵۵.
جمشید چالنگی, تماشای تأتر: در پی تجربه همه جانبه - شنل هزار قصه. تماشا, ص ۸۱-۸۲, ۱۳۵۵.
تماشای تأتر: عروسکها حالت واقعیتر به خود گرفته اند. تماشا, ص ۸۳-۸۹, ۱۳۵۵.
رامین صدیقیان, تماشای تأتر: نور فقط به عروسکها می تابد. تماشا, ص ۸۰, ۱۳۵۵.
رامین صدیقیان, جشنواره تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تماشاگران بکرتر، رابطه بهتر. رستاخیز, ص ۶, ۱۳۵۵.
گفت و گو با تاها بهبهانی کارگزدان نمایش های عروسکی گروه کودک, عروسک ها در تلویزیون ". رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
بهروز زمردی, نقد تآتر: نمایشی .. نه چندان عروسکی. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
نمایش کوپتیکوی کفاش و مرغابی. ۱۳۵۵.
نمایش کوپتیکوی کفاش و مرغابی. ۱۳۵۵.
نمایش کوپتیکوی کفاش و مرغابی. ۱۳۵۵.
نمایش کوپتیکوی کفاش و مرغابی. ۱۳۵۵.
نمایش کوپتیکوی کفاش و مرغابی. ۱۳۵۵.
نمایش کوپتیکوی کفاش و مرغابی. ۱۳۵۵.
نمایش کوپتیکوی کفاش و مرغابی. ۱۳۵۵.