کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (یازدهمین: ۱۳۵۵: تهران)، کلیدواژه است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
ایام و اخبار: یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
برنامه های یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان. رستاخیز, ص ۶, ۱۳۵۵.
رویدادها: جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان. رستاخیز, ص ۶, ۱۳۵۵.
بهزاد حاتم, فیلم های نقاشی متحرک لهستان, یازدهمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان، بسیار زیبا، بسیار ساده، بسیار دیدنی ". رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
گفت و گوی رستاخیز با فریدون معزی مقدم دبیر عامل فستیوال کودکان و نوجوانان, فیلم های بلند کودکان هم رضایت عمومی را در نظر دارد ". رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
یازدهمین رنگین کمان خیال انگیز. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۵.
فرشید مثقالی, یازدهمین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ۹ - ۱۶ آبان ۲۵۳۵. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , تهران , ۱۳۵۵.