کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ز‌اده‌ ک‍رم‍‍ان‍‍ی‌  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۳
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, س‍ی‍‍اه‌پ‍وش‍‍ان. بنگاه کتاب و نوشت افزار فروشی ح‍س‍ن‌- م‍‍ع‍رف‍ت, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ١٨٨ص, ۱۳۲۳.
۱۳۱۲
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, س‍ل‍ح‍ش‍ور. ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌اق‍ب‍‍ال‌، مطبعه دانش, ط‍ه‍ر‌ان, ص ٢١٢ص, ۱۳۱۲.
۱۳۰۵
د‌اس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ان‍‍ی‌ ن‍ق‍‍اش. م‍طب‍‍ع‍ه‌ ش‍ورو‌ی‌، م‍روج‌ ک‍ت‍‍اب‍چ‍‍ی‌ و ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ خ‍ی‍‍ام‌, بی جا, ص ج, ۱۳۰۵.
۱۳۰۴
د‌ام‌ گ‍س‍ت‍ر‌ان, ی‍‍ا ‌ان‍ت‍ق‍‍ام‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ م‍زدک. م‍روج‌ ک‍ت‍‍اب‍چ‍‍ی‌، مطبعه مجلس, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٢ج, ۱۳۰۴.
۱۳۰۲
د‌ام‌ گ‍س‍ت‍ر‌ان‌, ی‍‍ا ‌ان‍ت‍ق‍‍ام‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ م‍زدک. مطبع شرافت, ب‍م‍ب‍ئ‍‍ی‌, ص ٢ج, ۱۳۰۲.