کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان دینی and پدیدآورنده is سید قطب  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
سید قطب, فریاد هود. الهام, تهران, ص ۴۰ ص, نوشته شده.
سید قطب, کشتى نوح. الهام، شهاب, تهران, ص [٢٠] ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
سید قطب, هابیل و قابیل. حکمت, تهران, ص ٢١ ص, ۱۳۵۶.