کاربرگه

Found 18 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه سحر آمیز  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
شارل پرو, ان‍گ‍ش‍ت‌ ک‍وچ‍ک‍ه‌. بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
ج‍ع‍ب‍ه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌. معراجی, تهرا, ص ۴۰ ص, نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, ملکه گلها. کورش, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
۱۳۵۵
قصه هائی از نویسندگان بزرگ برای نوجوانان, با آثاری از: ویکتور هوگو - تئوفیل گوتیه - .. آرمان, تهران, ص ۱۹۱ ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
افسانه های چینی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢ج, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, دانا و نادان, دو قصه براى كودكان. نوبل, تبريز, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۳.
سفید برفی و گل سرخ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣١ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
فریدون کار, اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ خ‍واب‌, م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۰ داس‍ت‍ان‌ آم‍وزن‍ده‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ازادب‍ی‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌. ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌, تهران, ص ۱۶۸ ص, ۱۳۵۲.
آ باجایف, افسانه های بلغاری. امیرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ١٥٩ص, ۱۳۵۲.
افسانه های سوئدی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٩٠ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
لوبیاى جادو. پديده, تهران, ص [۱۶] ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
عباس یمینی شریف, در میان ابرها. پدیده, تهران, ص ۶٤ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
جان براین هیتن, مروارید آبى. پدیده, تهران, ص ۱۴۸ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
افسانه های اسپانیایی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢ج, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
خ‍وان‍دن‍ی‍ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌: ب‍رای‌ م‍ادران‌ و دخ‍ت‍ران‌. شهسواری, اصفها, ص ۲۶۸ ص, ۱۳۴۵.
یاکوب لودویگ کارل گریم, خر آوازه خوان. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٧ ص, ۱۳۴۵.
هلن بنرمن, سامبو سیاه پوست کوچولو. پدیده, تهران, ص ٣١ ص, ۱۳۴۵.