کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: کلیدواژه is اقبال یغمایی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
اقبال یغمایی, اسماعیل مرآت سی و پنجمین وزیر فرهنگ و اوقاف. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۸۲-۴۸۵, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, دکتر قاسم غنی سی و نهمین وزیر فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۱۸-۲۲۱, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, علی اصغر حکمت سی و چهارمین وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۱۲-۴۱۹, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, علی اکبر سیاسی چهلمین وزیر فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۸۴-۲۸۸, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, علی ریاضی سی و هشتمین وزیر فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۶۱-۱۶۳, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, عیسی صدیق سی و ششمین وزیر فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۷-۶۰, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, مصطفی عدل سی و ششمین وزیر فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۹۰-۹۶, ۱۳۵۳.
۱۳۵۰
اقبال یغمایی, میرزا احمد خان نصیرالدوله بدر, هجدهمین وزیر معارف ایران ". ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۶-۶۴, ۱۳۵۰.
۱۳۳۱
اقبال یغمایی, اداره فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۳, ۱۳۳۱.
۱۳۲۹
داتیلیس، پتیت و یغمایی, اقبال, تاثیر اجتماعی کودکستان. آموزش و پرورش, ص ٥٦-٦١, ۱۳۲۹.
۱۳۲۷
مشایخ فریدنی, دیلمقانیان, ابراهیم, یمینی شریف, عباس, و یغمایی, اقبال, دانش‌آموز, پانزده روز یكبار ج. وزارت فرهنگ، انتشارات اداره كل نگارش, تهران, ۱۳۲۷.
اقبال یغمایی, شناختن حالات روحی نوآموزان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۴-۴۶, ۱۳۲۷.