کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is انواری، آرزو  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۶
آرزو انوار, یادی از ایرج جهانشاهی, بنیانگذار نشریات پیک، نویسنده و ویراستار کودکان و نوجوانان، همراه با مروری بر پیشینه پیدایی پیک ها ". پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٤-٨٦, ۱۳۷۶.