کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is جنتی، ابوالقاسم  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۶
ابوالقاسم جنتی عطائی, چند سطر تاریخچه درباره ادبیات کودکان و نوجوانان. سپیده فردا, ص [٩٢]-٩٤, ۱۳۳۶.
ابوالقاسم جنتی عطائی, چند کلمه درباره زندگانی حسن مقدم, بمناسبت بیست و دومین سال درگذشت او ". سپیده فردا, ص [۲۷]-۲۸, ۱۳۳۶.