کاربرگه

Found 19 results
فیلترها: کلیدواژه is ناشران  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
کانون معرفت. تهران, نوشته شده.
نیل. تهران, نوشته شده.
۱۳۵۴
نسرین‌دخت خراسانی و آهی (ایمن), لیلی, نویسندگان و مترجمان کتابهای کودکان و نوجوانان در عصر پهلوی, ش كتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
حسن مجابی و انصاری (محقق), نوش آفرین, دانش‌آموز ایرانی و کتاب‌های مذهبی, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۲.
کودکان ما کتاب می خواهند. پیک معلم و خانواده, ص ۴۴۲-۴۴۷, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
شورای کتاب کودک, ت‍ق‍وی‍م‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ دوس‍ت‍دار ک‍ت‍اب‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲۸ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۷
اقدس ملک, راهنمای ناشران ایران, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۴۷.
۱۳۴۳
شورای کتاب کودک, معرفی کتاب های کودکان در برنامه کودک تلویزیون. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۳.
۱۳۳۲
فرانکلین. تهران, ۱۳۳۲.
۱۳۲۴
گوتنبرگ. تهران, ۱۳۲۴.
۱۳۰۹
ابن سینا. تهران, ۱۳۰۹.
۱۳۰۵
نورجهان. ۱۳۰۵.
۱۳۰۲
محمد رمضانی, ش خاور. خاور, تهران, ۱۳۰۲.
۱۲۷۲
کتابخانه اقبال. تهران, ۱۲۷۲.