کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: کلیدواژه is یونیسف  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
تقویم اهم فعالیت های چهل ساله یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل), به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس یونیسف ۲۰ آذر ۱۳۲۵ (۱۱ دسامبر ۱۹۴۶), ش یونیسف. دفتر جمهوری اسلامی ایران. دفتر یونیسف در ایران, تهران, ص ۸ص.: مصور، سیاه و سفید, نوشته شده.
۱۳۸۳
ص‍‍ال‍ح‍‍ی پ‍ی‍م‍‍ان‍ه, روز ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ک‍ودک‌ (۱۳۵۸-۱۳۳۸). گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ‌اس‍ن‍‍اد, ص ١٠٤-١١٢, ۱۳۸۳.
صالحی فشمی پیمانه, روز جهانی کودک (۱۳۳۸-۱۳۵۸ ش.). گنجینه اسناد, صص ۱۰۴-۱۱۶, ۱۳۸۳.
۱۳۵۷
صندوق کودکان ملل متحد. رستاخیز, ص ۱۱, ۱۳۵۷.
۱۳۵۳
چند خبر ..: تقویم یونیسف. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۳.
۱۳۳۱
حسین علا, ‌انجمن ملی ایرانی ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍ان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۶ص‌, ۱۳۳۱.