کاربرگه

Found 13 results
فیلترها: کلیدواژه is ماهنامه شورای کتاب کودک  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آشنایی با دو نویسنده و شاعر که آثارشان را به کودکان اختصاص داده اند, از ایران: عباس یمینی شریف، از سوئد: آسترید لیندگرن ". ماهنامه شورای کتاب کودک , صص ۲-۴, نوشته شده.
۱۳۴۸
خادمان ادبیات کودکان. ماهنامه شورای كتاب کودک, ص ۱۵, ۱۳۴۸.
مهدی آذریزدی, خادمان ادبیات کودکان (ایران): شرح حال مهدی آذریزدی به قلم خود نویسنده. ماهنامه شورای کتاب کودک, ص ٥-٧, ۱۳۴۸.
خادمان ادبیات کودکان در ایران. ماهنامه شورای کتاب کودک, صص ۱۳-۱۴, ۱۳۴۸.
خادمان ادبیات کودکان : نخستین داستانسرا. ماهنامه شورای کتاب کودک, ص ٥-٧, ۱۳۴۸.
توران میرهادی (خمارلو), می توان گزارشهای کتاب را زنده و جالب اجرا کرد. ماهنامه شورای کتاب کودک, صص ۷-۱۵, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
نتایجی چند از سومین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان. ماهنامه شورای کتاب کودک, صص ۶-۹, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
لیلی آهی (ایمن), داستانهای تخیلی برای کودکان و نوجوانان. ماهنامه شورای کتاب کودک, ص ١١ - [١٢], ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
بهترین کتاب سال چگونه انتخاب شد. ماهنامه شورا کتاب کودک, صص ۷-۱۱, ۱۳۴۵.
جبار باغچه بان. ماهنامه شورای کتاب کودک, صص ۴-۵, ۱۳۴۵.
توران میرهادی (خمارلو), گزارش برنامه تجربی یک ساعت مطالعه در هفته برای تمام کلاسهای دبستان فرهاد: سال تحصیلی ۴۵ – ۱۳۴۴. ماهنامه شورای کتاب کودک, صص ۴-۱۵, ۱۳۴۵.