کاربرگه

Found 24 results
فیلترها: کلیدواژه is كتابخانه كودكان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
سفر گروه تأتر کانون به کشور اردن هاشمی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۵, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
اولین کتابخانه کودک سیار شهری در شهرستانها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۷, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
علی میرزایی, کتابخانه های تهران در سال ۵۱. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۷], ۱۳۵۱.
نیو نابت, کتابخانه های شهرستان در سال ۵۱. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۸-۲۰, ۱۳۵۱.
کتابدار کتابخانه زعفرانیه. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۶, ۱۳۵۱.
کتابداران : کتابدار کتابخانه ی ۷. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۶, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
فعالیت های کانون در سال ۴۸. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۴-۶], ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
برنامه های مفید کتابخانه. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲, ۱۳۴۸.
فعالیت یکساله ی کانون ۱۳۴۷. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۵-۶, ۱۳۴۸.
لیلی امیرارجمند, کتاب فقط حرکت ، منشاء و پایه ی ارزشمندی است برای تمام فعالیت ها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۵, ۱۳۴۸.
کتابخانه یک واحد پرورشی است. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲, ۱۳۴۸.
گفت و شنودی با یک کتابدار. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۶], ۱۳۴۸.
گفت و شنودی با یک کتابدار. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۴۸.
گفتگو با یک کتابدار. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۶], ۱۳۴۸.
گفتگوئی با کتابداران کتابخانه شماره یک. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲، ۷], ۱۳۴۸.
۱۳۴۰
رسالت کتابخانه. راهنمای کتاب، س ٤، ش٩ (آذر ١٣٤٠): ٨٠٥ – ٨١٢، ٨٩٣؛, ص [٩٩٧] – ١٠٠٣, ۱۳۴۰.
۱۳۳۷
افتتاح اولین کتابخانه دائمی کودکان. کتابهای ماه, ص ٨٤, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
الزا اولینوس, شعبه نمایش کودکان در کتابخانه شهرداری استکهلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۰-۲۳, ۱۳۳۶.
کتابخانه کودکان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۲-۴۴, ۱۳۳۶.