کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is نشریه دولتی and پدیدآورنده is حسین زاده، منصور  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۶
حسین زاده، منصور, پیشینه پیدایی پیک ها. پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٧-٨٩, ۱۳۷۶.
۱۳۶۶
حسین زاده، منصور, ترجمه کتابهای کودکان از آغاز تا امروز, میزان مطالب ترجمه در نشریات کودکان در بخش خصوصی، دولتی و مذهبی ". کیهان, ص ۶, ۱۳۶۶.