کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is نشریه دولتی and پدیدآورنده is آرزو انوار  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۶
آرزو انوار, بررسی تطبیقی محتوای مجله کیهان بچه ها در نیمه سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵. پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨١-٨٣, ۱۳۷۶.
آرزو انوار, یادی از ایرج جهانشاهی, بنیانگذار نشریات پیک، نویسنده و ویراستار کودکان و نوجوانان، همراه با مروری بر پیشینه پیدایی پیک ها ". پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٤-٨٦, ۱۳۷۶.