کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is ماهنامه آموزش و پرورش and پدیدآورنده is حسن یعقوبی نژاد  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
حسن یعقوبی نژاد, مقصود از امتحان چیست ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۷۰-۴۷۱, ۱۳۵۷.