کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is ماهنامه آموزش و پرورش and پدیدآورنده is حسن بشارت  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
حسن بشارت, نظریات جدیدی درباره نقش وراثت و محیط در هوش. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۲۵-۴۲۶, ۱۳۵۵.
۱۳۴۹
حسن بشارت, برنامه های تحصیلی کودکان تیزهوش و روشهای تدریس به آنان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۷-۶۱, ۱۳۴۹.
حسن بشارت, تعلیمات ابتدایی در انگلستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۶-۵۱, ۱۳۴۹.