کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: کلیدواژه is ماهنامه آموزش و پرورش and پدیدآورنده is ابراهیم کظیمی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
ابراهیم کظیمی, تکنولوژی آموزشی در ایران. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۳۸-۳۴۵, ۱۳۵۶.
۱۳۵۳
ابراهیم کظیمی, برنامه ریزی درسی در ژاپن. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۰۶-۳۱۱, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
ابراهیم کظیمی, کودکان چگونه علوم را فرا می گیرند ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۴۷-۲۵۶, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
ابراهیم کظیمی, پیشنهادی چند در مورد آموزش علوم در دبستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۳-۵۸, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
ابراهیم کظیمی, راهنمایی چیست ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۸-۵۳, ۱۳۴۹.