کاربرگه

Found 21 results
فیلترها: کلیدواژه is ماهنامه آموزش و پرورش and پدیدآورنده is علی پیرنیا  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۵
علی پیرنیا, روش کلوز در تدریس زبان انگلیسی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۹۸-۱۰۱, ۱۳۶۵.
۱۳۵۳
علی پیرنیا, بازی یا ورزش. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۲۹-۳۳۲, ۱۳۵۳.
علی پیرنیا, در شناخت احوال کودک. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۷۸-۲۸۳, ۱۳۵۳.
علی پیرنیا, روش تازه در تدریس. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۲۲-۲۲۷, ۱۳۵۳.
علی پیرنیا, مفهومی که هر کس از خویش دارد. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۹۰-۳۹۵, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
علی پیرنیا, آموزش تلویزیونی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۴۷-۱۵۲, ۱۳۵۲.
علی پیرنیا, آموزش و پرورش و محیط. ماهنامه آموزش و پرورش, صص ۳۴۸-۳۵۳, ۱۳۵۲.
علی پیرنیا, دانش آموزان از معم چه انتظاراتی دارند. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۴-۵۶, ۱۳۵۲.
علی پیرنیا, راهنمای معلم: برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون در انگلستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۸۷-۴۸۹, ۱۳۵۲.
علی پیرنیا, سخنی چند با معلمان تازه کار. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۰۷-۱۱۰, ۱۳۵۲.
علی پیرنیا, سیری در اندیشه های پیاژه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۲۴-۲۲۸, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
علی پیرنیا, آموزش و پرورش در دنیای امروز. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۶۳-۲۶۷, ۱۳۵۱.
علی پیرنیا, برای آموزش بهتر. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۳۳-۱۳۸, ۱۳۵۱.
علی پیرنیا, راهنمای معلم: استعداد خلاقیت در کودکان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۰۳-۱۰۷, ۱۳۵۱.
علی پیرنیا, راهنمای معلم: امتحان زبان خارجی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۲۳-۴۲۷, ۱۳۵۱.
علی پیرنیا, گسترش کتاب برای خدمت به آموزش و پرورش. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۲-۳۶, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
علی پیرنیا, راهنمای معلم: فعالیت ثمربخش در آموزش و پرورش. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۶۵-۱۶۸, ۱۳۵۰.
علی پیرنیا, راهنمای معلم: کودک و خانواده. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۳-۴۵, ۱۳۵۰.
علی پیرنیا, زندگی خانوادگی امروز. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۰۲-۳۰۶, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
علی پیرنیا, اضطراب در کودکی و نوجوانی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۵-۴۷, ۱۳۴۹.
علی پیرنیا, عزلتگزینی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۰-۳۳, ۱۳۴۹.