کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is فصلنامه کانون  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
لیلی امیرارجمند, کتاب فقط نقطه ی حرکت، و پایه ی ارزشمندی ست برای تمامی فعالیت ها. فصلنامه کانون, صص ۵-۱۹, ۱۳۵۲.
گفت و گویی با فرشید مثقالی, نقاش، فیلمساز و سرپرست گروه گرافیست ". فصلنامه کانون, صص ۳۱-۳۸, ۱۳۵۲.