کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات تالیف and پدیدآورنده is نادر صفره  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
نادر صفره, امید علی, مجموعه چهار قصه. توس, بی جا, ص ٢٠ص, نوشته شده.
۱۳۵۴
نادر صفره, قصه های کاظم آباد, مجموعه داستان. شبگیر, تهران, ص ٢٣ص, ۱۳۵۴.