کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات تالیف and پدیدآورنده is منوچهر کریم زاده  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
منوچهر کریم زاده, آرزوهای کوچک, قصه برای کودکان. ستاره, بی جا, ص ٢٤ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
منوچهر کریم زاده, مشکل کچل و مشکل ارباب. شباهنگ, تهرا, ص ٣١ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
منوچهر کریم زاده, خورشید خانم. سروش، رادیو و تلویزیون ملی ایران, تهران, ص ٣٨ ص, ۱۳۵۶.