کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های ایرانی and پدیدآورنده is بهمن دادخواه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جلال الدین مولوی, پرنده چه گفت؟, بر اساس حکایتی از مثنوی مولوی. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ص, نوشته شده.
بهمن دادخواه, پرنده چه گفت؟ (۱۵). ص ۱۵, نوشته شده.
بهمن دادخواه, پرنده چه گفت؟ (۷). ص ۷, نوشته شده.
بهمن دادخواه, پرنده چه گفت؟(۹). ص ۹, نوشته شده.
نیما یوشیج, ت‍وک‍‍ای‍‍ی‌ در ق‍ف‍س‌. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٢١ ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
با هم زندگی کنیم, قصه هایی از ایران، هند، ژاپن، مصر، شوروی، انگلیس، فرانسه، امریکا، چکسلواکی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٦٠ ص, ۱۳۵۶.