کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: کلیدواژه is قازار سیمونیان  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
افسانه های قدیم اوکراین. گوتنبرگ, تهران, ص ٢٢٧ص, نوشته شده.
جاناتان سویفت, مسافرتهای گولی‏ور. گوتنبرگ, تهران, ص ۲۸۹ ص, نوشته شده.
۱۳۴۳
نیکلای واسیلویچ گوگول, تاراس بولبا. كتابهاى جيبى، اميركبير, تهران, ص ۲۰۵ص, ۱۳۴۳.
۱۳۴۲
افسانه های هندی. گوتنبرگ, تهران, ص ١٤٩ص, ۱۳۴۲.
۱۳۴۰
لازار لاگین, ابن خطاب. گوتنبرگ, تهران, ص ٣١٥ ص, ۱۳۴۰.