کاربرگه

Found 28 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه محبت  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
صمد بهرنگی, افسانه ی محبتقوچ علی و دختر پادشاه. روزبهان، دنیا, تهران, ص ۲۴ص, نوشته شده.
فضل الله مهتدی (صبحی), ع‍م‍و ن‍وروز. چ‍‍اپ‌ ک‍ی‍‍ه‍‍ان‌, بی جا, ص ۸۴ص‌, نوشته شده.
۱۳۵۵
افسانه‏ها و قصه‏هاى ملل. اميرکبیر, تهران, ص [۱٥٥] ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۲
فریدون کار, اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ خ‍واب‌, م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۰ داس‍ت‍ان‌ آم‍وزن‍ده‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ازادب‍ی‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌. ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌, تهران, ص ۱۶۸ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
فضل الله مهتدی (صبحی), ع‍م‍و ن‍وروز. اشرفی‌, تهران, ص ۱۲۸ص, ۱۳۵۰.
کفش بلورین. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
صمد بهرنگی, قوچ على و دختر پادشاه:افسانه ی محبت. شمس، دنیا, تبریز، تهران, ص ۲٩ص, ۱۳۴۸.
محمد علی نقیب الممالک, ملک جمشید. پدیده, تهران, ص ٢١٦ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
محسن رمضانی, قصه‏هاى پیشین. پدیده, تهران, ص ١٥٦ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
افسانه های اسپانیایی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢ج, ۱۳۴۶.
۱۳۲۸
جزیره سه خواهر. ترقی, ص ۱۶, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: داروی فراموشی. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
۱۳۲۲
شارل پرو, پسر کاکلى. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص [١۲] ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, دختر زیبا. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص ١٢ص, ۱۳۲۲.
۱۳۱۵
خاله سوسکه و آقا موشک. مطبعه خوانساری, بی جا, ص ١٦ ص, ۱۳۱۵.
۱۳۱۳
علی اکبر فردوس, عروسی تاجماه. چاپخانه فردین و برادران, طهران, ص ۳۷ص, ۱۳۱۳.