کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is حکایت‌ اندرزی عامیانه and پدیدآورنده is ابراهيم بن احمد صنيع السلطنه  [برداشتن فیلترها]
۱۲۹۰
ابراهيم بن احمد صنيع السلطنه, اخلاق مصور. مطبعه کتابخانه علميه مصدق, طهران, ص ٢ج, ۱۲۹۰.