کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه جانوری and پدیدآورنده is فرحناز سرفراز  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
فرحناز سرفراز, پیرزن و آقا موشه. جاویدان, تهران, ص ٣٢ص, نوشته شده.
۱۳۵۳
فرحناز سرفراز, سه کدو تنبل. بنیاد, تهران, ص ٤١ص, ۱۳۵۳.