کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه جانوری and پدیدآورنده is محسن فارسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محسن فارسی, ب‍ز زن‍گ‍ول‍ه‌ پ‍‍ا, و چند داستان دیگر. س‍ی‍روس, بی جا, ص ۴۸ص‌, نوشته شده.
۱۳۲۹
محسن فارسی, ‌اف‍س‍‍ان‍ه ‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان. زو‌ار، ‌ادب‌, م‍ش‍‍ه‍د, ص ۱٤٨ص, ۱۳۲۹.