کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is فرج الله خداپرستی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
کارل د. شواینیتس, رشد و پرورش. پدیده, تهران, ص ۵۶ ص, نوشته شده.
۱۳۵۲
چارلز هنری ماکسول نایت, پ‍س‍ت‍ان‍داران‌ ک‍وچ‍ک‌ آب‍زی‌. پديده, تهران, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۲.
پیدایش ورزش. پدیده, تهران, ص ٢٧ص, ۱۳۵۲.
تاریخ مدفون. پديده, تهران‌, ص ۲٧ ص, ۱۳۵۲.
گوین وورز, جانوران دریا. پدیده, تهران, ص ۳۲ص, ۱۳۵۲.
دیوید پاى, خفاش ها. پدیده, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۲.
ویلیام الگین سوینتون, دنیای دینوسورها. پدیده, تهران, ص ۳۲ص, ۱۳۵۲.
فرانسیس داونز اومانی, زندگى حیوانات در قطب جنوب. پدیده, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.
قلعه ‏ها. پدیده, تهران, ص ۲۸ ص, ۱۳۵۲.
لینا بنتلی, گیاهان حشره‏خوار. پديده, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.
لینا بنتلی, گیاهان حشره خوار. پدیده, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۲.
مردان خورشید. پديده, تهران‌, ص ٢٨ ص, ۱۳۵۲.
آلفرد لیوتشر, موجودات زنده در آب شیرین. پدیده, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۲.
گوین وورز, مورچه ها و موریانه ‏ها. پدیده, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.
جیمز فیشر, مهاجرت پرندگان. پدیده, تهران, ص ۳۰ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۹
فرج الله خداپرستی, افسانه های جنوب. پدیده, تهران, ص ٧٣ص, ۱۳۴۹.