کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is نشریه ها and پدیدآورنده is جعفر بدیعی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جعفر بدیعی, ۲۳ بیست و سه سال با کیهان و بچه ها. سالنامه مطبوعات کودک و نوجوان, ص ٣٢٧-٣٢٩, نوشته شده.
جعفر بدیعی, بازی. نوشته شده.
۱۳۳۵
مصطفی مصباح زاده, بدیعی, جعفر, و یمینی شریف, عباس, کیهان بچه‌ها, هفتگی ج. موسسه كیهان, تهران, ۱۳۳۵.