کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is نشریه ها and پدیدآورنده is شب زنده دار، محمد  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
شب زنده دا محمد, شناخت هنر کودک : گفت و گویی با عباس یمینی شریف, آی بچه جان، آی بچه جان سنگ توی كوچه نپران ! ". رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.