کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is نشریه ها and پدیدآورنده is فرید قاسمی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۸۰
فرید قاسمی, کتاب. نشر مرکز, تهران, ص هشت، ٢٣٢ ص, ۱۳۸۰.
۱۳۷۶
فرید قاسمی, نونهالان ایران, معرفی یک نشریه ". پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٤-٨٦, ۱۳۷۶.
۱۳۷۵
فرید قاسمی, پیام کاوه یک نشریه قدیمی ویژه دانش آموزان. سالنامه مطبوعات کودک و نوجوان, ص ١٣٨-١٤٠, ۱۳۷۵.