کاربرگه

Found 11 results
فیلترها: کلیدواژه is شمس  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
لنگستن هیوز, شاعر و قصه گوی سیاه. شمس, تبریز, ص ۱۷۳ص, ۱۳۵۷.
عظیم خلیلی, شال. شمس, تبریز, ص ۴۰ص, ۱۳۵۷.
دمیتری نارکیسوویچ مامین سیبیریاک, کلاغه سیاهه. شمس, تبریز, ص ۵۵ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۴۸
صمد بهرنگی, ۲۴ بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری. شمس, تبریز, ص ۳۲ص, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, ادبیات کودکان : سخنی درباره کتاب آوای نوگلان. در بهرنگی، صمد. مجموعه مقالات. تبریز: شمس, صص ۱۲۰-۱۲۹, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, ادبیات و فولکلور آذربایجان. در بهرنگی، صمد. مجموعه مقالات. تبریز: شمس, صص ۱۳۶-۱۴۸, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, انگولک به آئین نامه دبستانها مصوب هزار و هفتاد و ششمین جلسه شوریعالی فرهنگ. در بهرنگی، صمد. مجموعه مقالات. تبریز: شمس, صص ۲۶۳-۲۹۵, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, اولدوز و عروسک سخنگو. شمس, تبريز, ص ٦٠ ص, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, قصه ی اولدوز و کلاغ‏ ها. شمس, تبریز, ص ۶۳ص, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, مشخصات قهرمان در افسانه های آذربایجان. در بهرنگی، صمد. مجموعه مقالات. تبریز: شمس, صص ۱۴۹-۱۵۲, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
شمس, کتاب : ۵ داستان برای کودکان. بامشاد, ص ٢٤, ۱۳۴۶.