کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is بازی و سرگرمی and پدیدآورنده is بات  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۴
بات, شطرنج بازی کنیم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٠٥ص, ۱۳۵۴.