کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات اندرزی and پدیدآورنده is داود الهامی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
داود الهامی, پدرى نمونه: لقمان حکیم. شفق, ق, ص ٢٨ ص, ۱۳۵۶.