کاربرگه

Found 10 results
فیلترها: کلیدواژه is بیژن مفید  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
بیژن مفید. نوشته شده.
بیژن مفید. نوشته شده.
حسینعلی شوندی, بیژن مفید و نمایشنامه نویسی کودک و نوجوانان. دانشگاه آزاد, تهران, نوشته شده.
بیژن مفید, ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رب‌. آرشیو م‍رک‍ز تولید‍ تئ‍ات‍ر ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, ص ۴۸ص, نوشته شده.
۱۳۶۳
بیژن مفید, مفید، بیژن, ش نمايشنامه نويس، بازيگر. ۱۳۶۳.
۱۳۵۶
عقاب و روباه نمایشی صادق و ساده. تماشا, ص ۱۶-۱۷, ۱۳۵۶.
۱۳۵۱
لیلی آهی (ایمن), درخواست نگارش مقاله. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
بیژن مفید, شهر قصه. سازمان جشن هنر, تهران, ص ١٢٨ص, ۱۳۴۸.