کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is فرخ صادقی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
فرخ صادقی, دوره‌ ‌ه‍ف‍د‌ه‍م‌ ‌آم‍وزش‌ ک‍ت‍‍اب‍د‌ار‌یادبیات کودک. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش ‌ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، ‌ام‍ور ‌آم‍وزش, ص ۲۱ ص, نوشته شده.
۱۳۶۱
فرخ صادقی, صادقی، فرخ, ش نويسنده، منتقد ادبيات كودكان. ۱۳۶۱.
۱۳۵۴
فرخ صادقی, خرافات, "یک مقاله برای کودکان و نوجوانان". رز, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۴.