کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: کلیدواژه is پیمان  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
احمد سعیدی خوزی, پیرمرد مهربان. معراجی, تهرا, ص ٣٧ص, نوشته شده.
احمد سعیدی خوزی, دهقان پیر. معراجی, [تهران], ص ٤٠ص, نوشته شده.
احمد سعیدی خوزی, شیر مرد. معراجی, بی ج, ص ٤٠ص, نوشته شده.
احمد سعیدی خوزی, علی گردو. معراجی, تهرا, ص ٣٨ص, نوشته شده.
احمد سعیدی خوزی, نه سوار نه پیاده. معراجی, تهرا, ص ٤٠ص, نوشته شده.
۱۳۴۹
احمد سعیدی خوزی, ملا و خرش, منتخبی از بهترین لطیفه های ملانصرالدین. دریا، پخش انتشارات گنجینه و معراجی, تهران, ص ١٦٠ ص, ۱۳۴۹.