کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is ابن سینا،فرانکلین،دانش  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
برتا موریس پارکر, حیوانات گذشته. ابن سینا، دانش، فرانکلین, بی جا, ص ٣٦ص, نوشته شده.
۱۳۳۶
برتا موریس پارکر, شبیه ماشین هستید. ابن سینا، فرانکلین، دانش, ت‍‍ه‍ر‌ان‌، ق‍‍ا‌ه‍ره‌، لا‌ه‍ور، نی‍وی‍ورک, ص ٣٦ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۳
ب‍رت‍ا م‍و پ‍ارک‍ر, ح‍ی‍وان‍ات‍ی‌ را ک‍ه‌ م‍ی‍ش‍ن‍اس‍ی‍م‌. اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، دان‍ش‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن, ت‍ه‍ران‌, ص ۳۶ ص, ۱۳۳۳.