کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is ضرب المثل  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
افسانه های مردم کنگو. رز, تهران, ص ١٢٨ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۰
مهدی آذریزدی, ق‍ص‍ه‌‌ ه‍‍ا و م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا, ن‍م‍ون‍ه ‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ص‍ه‌ د‌ار. ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۸۰ص‌, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
محسن, ضرب ‏المثلها. پدیده, تهران, ص ١٥٧ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۳۶
حسن مقدم, امثال و اصطلاحات فارسی. سپیده فردا, صص [۲۰-۲۶], ۱۳۳۶.
متلهای فارسی. سپیده فردا, ص [۱۳]-۱۹, ۱۳۳۶.
۱۳۲۴
امیرقلی امینی, داستانهای امثال. بی نا, بی جا, ص ج٢, ۱۳۲۴.