کاربرگه

Found 165 results
فیلترها: کلیدواژه is امیرکبیر،کتاب های طلایی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
افسانه های روسی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٥٦ ص, نوشته شده.
پشه بینی دراز. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٠ ص, نوشته شده.
ژول ورن, جزیره اسرارآمیز. امیرکبیر، کتابهای طلائی, [تهران], ص ٤٥ ص, نوشته شده.
زدنک وسلوسکی, جهان جانوران, (آيا جانوران متفاوتند؟). اميرکبير، کتابهای طلائی, تهران, ص ۲۰۸ص, نوشته شده.
خلیفه ای که لک لک شد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, نوشته شده.
خیاط کوچولو. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران‌, ص ۳۲ص, نوشته شده.
میگل د. سروانتس, دن کیشوت. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٢ ص, نوشته شده.
چارلز دیکنز, دیوید کاپرفیلد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٤٦] ص, نوشته شده.
جیمز اولیور کروود, سگ شمال. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ ص, نوشته شده.
سندباد بحری. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٣٢] ص, نوشته شده.
شاهزاده های پرنده. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, نوشته شده.
فندق شکن. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٥ ص, نوشته شده.
نعره جنگ. امیرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ٣٢ص, نوشته شده.
۱۳۵۸
چهار درویش. اميركبير، كتابهاى طلائى‌, تهران‌, ص ۳۶ص, ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
بردبیلور, آمیگو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٤ص, ۱۳۵۷.
جان برتن, آهنربا و مغناطیس. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۶۴ص, ۱۳۵۷.
فیلیپ ب. کارونا, ابزارهاى اندازه گیرى. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۵۶ ص, ۱۳۵۷.
آرتور الگزاندر, افسون واژه‏ها. امیركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص ٥١ ص, ۱۳۵۷.
ایروینگ رابین, اکتشافات جغرافیایی. امیركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص ٧٠ ص, ۱۳۵۷.
دونالد بارر, انسان نخستین. امیركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص ٦٠ ص, ۱۳۵۷.
مارتین ل. کین, بدن انسان. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص [٦٣] ص, ۱۳۵۷.
مارتین ل. کین, جانوران وحشى. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۶۴ص, ۱۳۵۷.
پیتر آزبرن, در زیر زمین. امیرکبیر، كتابهاى طلائى‌, تهران‌, ص ۱۸ص, ۱۳۵۷.
آلن پاترسن, درختان. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٩ص, ۱۳۵۷.
ماری نوی رات, زندگی در ایران باستان. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۷.
ستیگ هادنیوس, زندگی در مصر باستان. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣١ ص, ۱۳۵۷.
جان برتن, سنگواره ها. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٠ص, ۱۳۵۷.
مارتین لئون کین, شگفتیهای شیمی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٨ ص, ۱۳۵۷.
مارتین ل. کین, صوت. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٦٣ص, ۱۳۵۷.
احمد شاملو, ق‍ص‍ه‌ دخ‍ت‍ر‌ا‌ی‌ ن‍ن‍ه‌ دری‍‍ا. امیرکبیر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۴۰ص, ۱۳۵۷.
احمد شاملو و حقیقی, ابراهیم, قصه دروازه بخت. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر،ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلای‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [٦٤] ص, ۱۳۵۷.
مارک تواین, قورباغه پرنده و آخرین برگ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۷.
آرتور جوناس, کشفهای شگفت انگیز ارشمیدس. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٩ص, ۱۳۵۷.
آنتون پاول چخوف, گرگها و آدمها. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ص, ۱۳۵۷.
احمد شاملو, م‍ل‍ک‍ه‌ س‍‍ای‍ه‌‌ ه‍‍ا. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی ‌طلائ‍‍ی‌, تهران, ص [۲۴] ص‌, ۱۳۵۷.
دنیس ریگلی, موتور و ماشین. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٣٦]ص, ۱۳۵۷.
مارتین ل. کین, میکروسکپ. امیرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ۵۵ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
گلی توکلی, به کودکان بیاموزیم: آموزش اعداد. اميرکبير، کتابهای طلائی, تهران‌, ص [۲۲] ص, ۱۳۵۶.
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, چ‍ه‌ ش‍د ک‍ه‌ دوس‍ت‍م‌ د‌اش‍ت‍ن‍د. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌, تهران, ص [۲۲] ص, ۱۳۵۶.
ادوارد هولمز, شناخت جهان. امیرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ۷۶ص, ۱۳۵۶.