کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: فانتزی واقعگرا، کلیدواژه است  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
رضا مرزبان, کوچه باغ های, شهر خواب. بی نا, بی جا, ص ٧٨ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
صمد بهرنگی, قصه‏هاى بهرنگ. دنیا، روزبهان, تهران, ص ۳۷۵ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۱
محمود گلابدره یی, سگ کوره‏ پز. چاپ آفتاب, تهران, ص ٢١٣ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
صمد بهرنگی, یک هلو و هزار هلو. شمس، دنیا, تبریز, ص ۳۵ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
صمد بهرنگی, یک هلو و هزار هلو. دنیا، روزبهان, تبریز, ص ۳۱ ص, ۱۳۴۷.