کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: کلیدواژه is فیلم  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
فیلم(۱۲). ص ص١٢, نوشته شده.
فیلم(۱۹). ص ص١٩, نوشته شده.
فیلم(۵). ص ص٥, نوشته شده.
۱۳۵۴
نورالدین زرین کلک و فیجانی, محمد, دنیای دیوانه دیوانه دیوانه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران , ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
عباس کیارستمی, رفیعی, حسن, ملک زاده, فیروز, دارابی, حسن, و زندبگله, مسعود, مسافر. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , تهران , ۱۳۵۳.