کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is چنگیز آیتماتوف  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
چنگیز آیتماتوف, الوداع، گل ساری!, دو داستان. پروگرس, مسکو, ص ٣٩٨ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
چنگیز آیتماتوف, کلنگهای زود پرواز, داستان. بنگاه نشریات پروگرس، شعبه تاشکند, تاشکند, ص ١٤٦ص, ۱۳۵۶.