کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: کلیدواژه is حبیب الله صحیحی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
رابرت لوئی استیونسن, تیر سیاه. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٦ص, ۱۳۵۶.
گی دو موپاسان, داستانهای منتخب. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٠٣ص, ۱۳۵۶.
۱۳۳۹
اریش کستنر, امیل و کارآگاهان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٧ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
هنری رایدر هاگارد, دختر مونتزوما. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٢٦ص, ۱۳۳۸.
۱۳۳۶
ژول ورن, سفر هشتاد روزه بدور دنیا. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٨ص, ۱۳۳۶.