کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is آندرسن  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
هانس کریستیان اندرسن, آدمک چوبی. شركت انتشارات علمی و تحقیقاتی آویش, [تهران], ص ٢٦ص, نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, ج‍وج‍ه‌ ‌اردک‌ زش‍ت. بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ, بی جا, ص ١٥ص, نوشته شده.
۱۳۳۷
هانس کریستیان اندرسن, داستانهای دلپذیر. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران, ص ۲۴۴ ص‌, ۱۳۳۷.
۱۳۳۵
هانس کریستیان اندرسن, هزار دستان. نیل, تهران, ص ٢٠٠ص, ۱۳۳۵.