کاربرگه

Found 36 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب مناسب  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
فهرست کتاب. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, نوشته شده.
کتابهای ماه. کتابهای ماه، انجمن ناشران کتاب, تهران, ص ۱۴ص., نوشته شده.
۱۳۶۳
آتش جعفرنژاد, شرایط اصلی یک کتاب خوب از نظر کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٤٧]–٥٠, ۱۳۶۳.
نوش آفرین انصاری (محقق), کتاب و اجتماع. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٧٠] – ١٧١, ۱۳۶۳.
۱۳۵۹
سوسن سلطان محمدی و میرهادی, توران, تحلیلی از خواندنی های مناسب کودکان قبل از دبستان سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۳۰ص., ۱۳۵۹.
۱۳۵۳
شورای کتاب کودک, حقیقی, محمود, و افشار, ایرج, کتابشناسی توصیفی کتابهای مناسب برای نوجوانان, دوره راهنمايي. انجمن کتاب, تهران, ص ١٢، [١٥٢] ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
محمود حقیقی و آهی (ایمن), لیلی, کتابشناسی توصیفی کتابهای مناسب برای نوجوانان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۲.
آذر پورآذر, کتابشناسی کتابهای مناسب برای کودکان. انجمن کتاب, تهران, ص ١٢، [١٨٠] ص, ۱۳۵۲.
کودکان ما کتاب می خواهند. پیک معلم و خانواده, ص ۴۴۲-۴۴۷, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
بدری ارباب شیرانی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
بامبرژه، ریشارد و نوایی, داود, جوانان و مطالعه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۹-۴۰, ۱۳۴۸.
لیلی آهی (ایمن), سفر به فضا. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۸.
آذر پورآذر و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۴۸.
هازار، پل و آهی (ایمن), لیلی, کتابهای خوب کدامند ؟. در نکاتی درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. ٤٧-٥٠, ۱۳۴۸.
نکاتی درباره ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ٥٠ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
ابوالفضل امیردیوانی و نورصالحی, فهرست توصیفی کتابهای مفید برای دبیرستانها, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۴۷.
اردشیر نیکپور, فهرست کتابهای مناسب برای کودکان و نوجوانان, از انتشارات شورای کتاب کودک، خرداد ماه ۱۳۴۷ ". راهنمای کتاب, ص ٦٢٢-٦٢٧, ۱۳۴۷.
فهرست کتابهای مناسب برای کودکان و نوجوانان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ٤٦ ص, ۱۳۴۷.
کتابهای برگزیده سال ۴۷ برای کودکان و نوجوانان. آیندگان, ص ۱۲, ۱۳۴۷.
۱۳۴۳
شورای کتاب کودک, گزارش فعالیتهای سال دوم شورای کتاب کودک (۱۳۴۲-۱۳۴۳). آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص, ۱۳۴۳.
۱۳۴۱
کتاب برگزیده سال ۱۳۴۰ : کودکان و جوانان. راهنمای کتاب , ص ۸۲, ۱۳۴۱.
۱۳۳۸
علی اکبر کسمایی, جهان کتاب : کتاب کودکان باید چگونه باشد ؟. کتاب‌های ماه, ص ٢٠-٢١, ۱۳۳۸.
کتاب‌های برگزیده سال ۱۳۳۸. راهنمای کتاب, ص ٧٩٥, ۱۳۳۸.
۱۳۱۷
ابراهیم صفا, خواندنیهای تفریحی نوآموزان اکابر و دبستان و تهیه کتابخانه برای آنها, ش فلسفه و علوم تربیتی. دانشگاه تهران، دانشكده ادبیات و علوم انسانی, تهران, ص ٤٨ص, ۱۳۱۷.