کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is ع. میرسپاسی and پدیدآورنده is ماری نوی رات  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
ماری نوی رات, زندگی در ایران باستان. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۷.