کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های چینی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
وان یون, چهار دوست قدیمی. جوانه, بی جا, ص [٤٠]ص, نوشته شده.
۱۳۵۳
افسانه های چینی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢ج, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
ژیزل والری, داستانهای چینی‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ٢٩٠ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
احمد شاملو, افسانه های کوچک چینی. ک‍ت‍‍اب‌ ن‍م‍ون‍ه‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۵۹ص‌, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
جان براین هیتن, مروارید آبى. پدیده, تهران, ص ۱۴۸ص, ۱۳۴۸.
۱۳۳۷
داستانهای ملل‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ١٦٨ ص‌, ۱۳۳۷.